Sanitacja w przemyśle spożywczym oznacza odpowiednie traktowanie powierzchni mających kontakt z żywnością poprzez proces, który jest skuteczny w niszczeniu wegetatywnych komórek mikroorganizmów o znaczeniu dla zdrowia publicznego oraz w znacznym zmniejszeniu liczby innych niepożądanych mikroorganizmów, ale bez negatywnego wpływu na żywność lub jej bezpieczeństwo dla konsumenta (U.S. Food and Drug Administration, Code of Federal Regulations, 21CFR110, USA).

Oferta hydraulika a przemysł spożywczy

Standardowe Procedury Operacyjne Sanitacji są obowiązkowe dla przemysłu spożywczego w Stanach Zjednoczonych. Podobnie w Japonii higiena żywności musi być osiągnięta poprzez zgodność z prawem sanitarnym dotyczącym żywności. Nowoczesna strefa przygotowywania posiłków w restauracji. Natomiast o ofercie hydraulika poczytasz na: oferta hydraulika.

oferta hydraulika

 

W przemyśle spożywczym i biofarmaceutycznym termin „urządzenia sanitarne” oznacza urządzenia, które można w pełni wyczyścić, stosując procedury czyszczenia na miejscu (CIP) i sterylizacji na miejscu (SIP): urządzenia, które można w pełni opróżnić z roztworów czyszczących i innych cieczy. Projekt powinien mieć minimalną ilość martwej nogi, lub obszary, gdzie turbulencja podczas czyszczenia jest niewystarczająca do usunięcia osadów produktu.

Ogólnie rzecz biorąc, w celu poprawy możliwości czyszczenia, to urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej 316L, (stop zawierający niewielkie ilości molibdenu). Powierzchnia jest zwykle polerowana elektrolitycznie do efektywnej chropowatości powierzchni mniejszej niż 0,5 mikrometra w celu zmniejszenia możliwości adhezji bakteryjnej.

Oferta hydraulika a bezpieczeństwo żywności

  • Kraje rozwijające się

W grudniu 2006 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2008 „Międzynarodowym Rokiem Sanitacji”, uznając powolne postępy w realizacji milenijnych celów rozwoju w zakresie warunków sanitarnych. Rok ten miał na celu rozwój świadomości i zwiększenie liczby działań służących osiągnięciu tego celu. Zmodyfikowane logo Międzynarodowego Roku Sanitacji, używane w logo kampanii ONZ Drive to 2015.

  • Cel zrównoważonego rozwoju nr 6 (od 2016 r.)

W roku 2016 cele zrównoważonego rozwoju zastąpiły milenijne cele rozwoju. Sanitacja jest priorytetem rozwoju globalnego i tematem szóstego celu zrównoważonego rozwoju (SDG 6). Celem jest zapewnienie, aby do 2030 roku wszyscy na całym świecie mieli dostęp do toalet. Jednym ze wskaźników dla celu dotyczącego warunków sanitarnych jest „Odsetek ludności korzystającej z bezpiecznie zarządzanych usług sanitarnych, w tym myjni do rąk z mydłem i wodą”. Według szacunków JMP z 2017 r., obecnie 4,5 mld osób nie ma bezpiecznie zarządzanych warunków sanitarnych. JMP to Wspólny Program Monitorujący UNICEF i WHO służący do monitorowania postępów w zakresie SDG6.

  • Milenijny cel rozwoju nr 7 do 2015 r.

Organizacja Narodów Zjednoczonych podczas Szczytu Milenijnego w Nowym Jorku w 2000 r. i Światowego Szczytu w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu w 2002 r. opracowała Milenijne Cele Rozwoju (MCR) mające na celu likwidację ubóstwa i zrównoważony rozwój. Przykład braku urządzeń sanitarnych: Niehigieniczne latryny pitnej z płytą pierścieniową w społeczności Kalibari w Mymensingh, Bangladesz.